/
: :
ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A A A
ŞRİFTİN NÖVÜ
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ

Fəaliyyət istiqamətləri

İnstitut dövlət kəmiyyət vahidləri etalonlarının əldə olunmasını, qorunub saxlanılmasını, dövlət etalonlarından kəmiyyət vahidlərinin ötürülməsini təmin edir və ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi sahəsində (bundan sonra – müvafiq sahə) dövlət siyasətininin həyata keçirilməsində iştirak edir.

 İnstitutun fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

- öz səlahiyyətləri daxilində ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi sahəsində dövlət tənzimlənməsinin (dövlət metroloji nəzarəti istisna olunmaqla) həyata keçirilməsi;

- dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına dövlət kəmiyyət vahidi etalonlarının əldə edilməsi (yaradılması), qorunub saxlanılması, tutuşdurulması və kəmiyyət vahidlərinin dövlət etalonlarından ötürülməsi;

- müqavilə əsasında ölçmə vasitələrinin yoxlanılması və kalibrlənməsi işlərinin aparılması, yoxlama haqqında şəhadətnamələrin və kalibrlənmə haqqında sertifikatların verilməsi, habelə yoxlama nişanının vurulması;

- ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi sahəsində Azərbaycan Respublikası adından beynəlxalq, regional və dövlətlərarası əməkdaşlığın həyata keçirilməsi;

- ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi sahəsində elmi-texniki, tətbiqi, eksperimental fəaliyyətin həyata keçirilməsi, istiqamətləndirilmiş proqramların yaradılması və tətbiq edilməsi;

- elmi cəhətdən əsaslandırılmış və mövcud beynəlxalq standartların, norma və qaydaların tələbləri nəzərə alınmaqla texniki normativ hüquqi aktların və digər hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması;

- istehsalın, ticarət və xidmət sahələrinin metroloji təminatında hüquqi və fiziki şəxslərə elmi-metodiki köməkliyin göstərilməsi;

- ölçmələrin vəhdətinin təmin olunması sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması məqsədi ilə təlim və tədris tədbirlərinin təşkili;

- ölçmələrin vəhdətinin təmin olunması sahəsində elmi-praktiki konfransların, simpoziumların, seminarların, yığıncaqların və görüşlərin təşkili;